A A A

cel pracy

 

Mając na względzie :

  • niepełną znajomość zaburzeń fibrynolizy zachodzących w udarze niedokrwiennym na tle zakrzepowym,
  • znamienną rolę inhibitorów fibrynolizy w procesach zakrzepowych , postanowiono:
  • ocenić wartości 2 inhibitorów fibrynolizy : alfa2-antyplazminy i PAI-1 oraz wybranych kilku tradycyjnych wskaźników związanych z fibrynolizą u chorych w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu na tle zakrzepowym,
  • prześledzić wzajemne zależności wartości alfa2-antyplazminy, PAI-1 i wybranych wskaźników laboratoryjnych oraz stanu neurologicznego w udarze niedokrwiennym na tle zakrzepowym.